Нейтрин БТ – найкращий помічник у боротьбі зі злаковими бур’янами на ваших полях

Технологічні поради

09 Червня, 2020

Нейтрин БТ – найкращий помічник у боротьбі зі злаковими бур’янами на ваших полях

Ось і настав червень. Це той місяць, коли у сільськогосподарських виробників закінчилася «гаряча» пора, пов’язана з проведенням весняно-польових робіт, найбільш важливими з яких є проведення посівної кампанії. Проведення якісного посіву в оптимальні строки є вагомою запорукою в отриманні дружних сходів с/г культур, що в свою чергу впливає на отримання високих врожаїв. Але відпочивати ще рано, бо необхідно зберегти сходи та провести комплекс робіт, пов’язаний із захистом рослин. Захист посівів від бур’янів є важливим заходом в системі захисту, який надає можливість уникнути конкуренції культурних рослин з бур’янами за світло, вологу та поживні речовини.

На даний час у структурі посівних площ господарств значний відсоток в сівозміні займають такі культури, як: соняшник, соя, ріпак, дещо менші площі займають - картопля, овочеві культури та цукрові буряки. Сходи всіх цих культур досить сильно страждають від надмірної засміченості злаковими бур’янами. Втра­ти вро­жаю від бур’янів мо­жуть ста­но­ви­ти від 30 до 50%. То­му інте­г­ро­ва­на бо­роть­ба з ни­ми має пер­шо­чер­го­ве зна­чен­ня для успішно­го ви­ро­щу­ван­ня с/г культур та от­ри­ман­ня ви­со­ких уро­жаїв.

Особ­ли­во кри­тич­ним періодом є фа­за сходів, яка збігається із ма­со­вим про­ро­с­тан­ням та роз­вит­ком май­же всіх зла­ко­вих од­норічних і багаторічних бур’янів. Рівень їхньої шкідли­вості за­ле­жить від ви­до­во­го скла­ду бур’янів, умов во­ло­го­за­без­пе­че­ності, ско­ро­стиг­лості сор­ту куль­ту­ри, по­туж­ності посіву, по­тенційної за­бур’яне­ності ор­но­го ша­ру, с/г техніки та прий­омів до­гля­ду за посіва­ми. За щільності од­носім’ядоль­них зла­ко­вих бур’янів, на­при­клад видів мишію — си­зо­го або зе­ле­но­го, 5 шт./м2 втра­ти вро­жаю мо­жуть ста­но­ви­ти 5%, а в разі засмічен­ня ку­ря­чим про­сом — 12%.

У різних зонах Ук­раїни зла­кові бур’яни пред­став­лені од­норічни­ми та ба­га­торічни­ми ти­па­ми:

За­сто­су­ван­ня гербіцидів про­ти рос­лин-засмічу­вачів слід спря­мо­ву­ва­ти не тільки на підви­щен­ня уро­жай­ності, а й на змен­шен­ня не­га­тив­но­го впли­ву пер­ших на по­дальші куль­ту­ри сівозміни. З ог­ля­ду на це слід за­сто­со­ву­ва­ти гербіци­ди вибірко­вої си­с­тем­ної дії із ко­рот­шим періодом де­ток­си­кації у ґрунті та з ефек­тивнішою ток­сич­ною дією на ком­плекс бур’янів, що засмічу­ють посіви.

На посівах вищезазначених сільськогосподарських культур для боротьби з однорічними та багаторічними злаковими бур’янами необхідно використати препарат Нейтрин БТ.

Дослідні ділянки. Робота препарата Нейтрин БТ
Дослідні ділянки. Робота препарата Нейтрин БТ
Дослідні ділянки. Робота препарата Нейтрин БТ
Дослідні ділянки. Робота препарата Нейтрин БТ

01

04

Дослідні ділянки. Робота препарата Нейтрин БТ

Нейтрин БТ - про­тиз­ла­ковий системний гербіци­д (грамініци­д) вибіркової дії.

Препаративна форма: концентрат, що емульгується
Діюча речовина: хіза­ло­фоп-П-ети­л, 125 г/л
Хімічний клас: похідні ари­лок­си­фе­нок­си­пропіоно­вої кис­ло­ти

Гербіци­ди із гру­пи ари­лок­си­фе­нок­си­пропіоно­вої кис­ло­ти про­яв­ля­ють ви­со­ку ак­тивність про­ти однорічних і ба­га­торічних видів бур’янів із ро­ди­ни тон­ко­но­го­вих. Пре­па­ра­ти кра­ще про­ни­ка­ють че­рез ли­ст­ко­вий апа­рат, то­му їх за­сто­со­ву­ють у період інтен­сив­но­го рос­ту бур’янів.

Нейтрин БТ про­яв­ля­є си­с­тем­ну дію: до­б­ре ру­ха­ється ак­ро­пе­таль­но і ба­зипеталь­но. Тоб­то із транспіраційним та асиміляційним то­ком ре­чо­вин ру­ха­ється фло­е­мою і кси­ле­мою, до­ся­га­ю­чи зон без­по­се­ред­ньої дії у точ­ках рос­ту сте­бел, ко­ренів та місцях кріплен­ня листків, руй­ну­ю­чи ме­ри­с­те­му чут­ли­вих рос­лин.

Че­рез один-два дні з’яв­ля­ють­ся перші симп­то­ми дії гербіциду: хло­ро­тичні пля­ми, при­пи­нен­ня вегетації бур’янів. Ос­танні пе­ре­ста­ють бу­ти кон­ку­рен­та­ми для куль­тур­них рос­лин у боротьбі за по­живні ре­чо­ви­ни, во­ло­гу, світло. У точ­ках рос­ту зла­ко­вих бур’янів припиняється по­даль­ше ут­во­рен­ня клітин­них мем­б­ран, що при­зво­дить до їхньої за­ги­белі. Про­тя­гом се­ми-де­ся­ти днів вуз­ли та точ­ки рос­ту злаків на­бу­ва­ють бу­ро­го ко­ль­о­ру, а листки чер­воніють, з’яв­ляється інтен­сив­не ан­тоціано­ве за­барв­лен­ня.

Од­норічні рос­ли­ни ги­нуть за сім-де­сять днів, а ба­га­торічні — че­рез два-три тижні.

За своєчас­но­го вне­сен­ня гербіциду до­стат­ньо однієї об­роб­ки за весь період ве­ге­тації куль­ту­ри. До то­го ж мож­на ско­ри­с­та­ти­ся мінімаль­ни­ми нор­ма­ми ви­т­ра­ти пре­па­рату у період, ко­ли рос­ли­ни бур’янів пе­ре­бу­ва­ють у най­чут­ливіших до їхньої дії фа­зах роз­вит­ку. Запізнен­ня із про­ве­ден­ням за­хис­них за­ходів при­зве­де до по­тре­би збільшен­ня норм ви­т­ра­ти гербіциду для ча­ст­ко­во­го по­до­лан­ня на­ро­с­та­ю­чої фа­зо­вої ре­зи­с­тент­ності рос­лин бур’янів, і вод­но­час спри­чи­нить пригнічен­ня куль­тур­них рос­лин.

НЕЙТРИН БТ

Нейтрин БТ

Діюча речовина

Хізалофоп-п-етил - 125 г/л

Робота Нейтрин БТ в промислових посівах ріпаку.
Робота Нейтрин БТ в промислових посівах ріпаку.
Робота Нейтрин БТ в промислових посівах ріпаку.

01

03

Нейтрин БТ – незамінний препарат в системі захисту проти злакових бур’янів, завдяки універсальності застосування на багатьох основних сільськогосподарських культурах. (Регламент застосування препарату наведено нижче).

Як вже зазначалося вище, діюча речовина досить універсальна до використання на багатьох сільськогосподарських культурах, таких як:

 • соняшник
 • соя
 • льон
 • ріпак
 • картопля
 • горох
 • буряки (цукрові, кормові, столові)
 • капуста
 • морква
 • цибуля (крім цибулі на перо)

Тому розглянемо світовий досвід застосування:

Спектр дії Норма витрати, л/га Обприскування посівів Фаза культури
Однорічні злакові бур’яни 0,6-0,8 л/га Обприскування посівів у фазу - 3-5 листків бур’янів соняшник - 2-4 справжніх листка, інші культури - незалежно від фази розвитку
Багаторічні злакові бур’яни 0,8-1,2 л/га Обприскування посівів - за висоти бур’янів 10-15 см соняшник - 2-4 справжніх листка, інші культури - незалежно від фази розвитку

Для отримання найкращого ефекту від проведення обробітку розглянемо основні рекомендації, щодо застосування препарату.

Найбільш ефективним для використання Нейтрин БТ є період активного росту бур’янів за теплої погоди та достатньої вологості ґрунту і повітря. Важливо, щоб на бур’янах було достатньо листя для швидкого поглинання діючої речовини. Даний момент відповідає наявності від 2-3 листків до фази кущення у однорічних злакових, і 4-6 листків у багаторічних злакових (за висоти рослин 10-15 см). За таких умов можна застосовувати мінімальні норми витрати препарату. У випадку необхідності застосування препарату на більш пізніх фазах розвитку бур’янів норму витрати препарату необхідно збільшити до максимально рекомендованої.

Розчин препарату необхідно використати якнайшвидше після його приготування протягом декількох годин, так як діюча речовина хізалофоп-П-етил практично не розчинна у воді, але досить легко розчинна в органічних розчинниках, тому і представлена у формуляції концентрату, що емульгується. Діюча речовина стабільна в органічних розчинниках, але досить швидко розпадається у водному та лужному середовищі, тому особливу увагу потрібно також звертати на рН розчину та у випадку необхідності підкислити робочий розчин.

Нейтрин БТ можна застосовувати у сумішах з іншими засобами захисту рослин, окрім сильно лужних, на що зверталася увага вище.

Для знищення падалиці культурних злаків, слід застосовувати максимально рекомендовані норми витрати препарату. Найбільш чутливими фазами до дії Нейтрин БТ у озимої пшениці – 1-2 листки, у ячменю початок кущення.

Для отримання максимального ефекту від обробітку роботи слід проводити при температурі 15-25 °С. За умови настання несприятливих стресових умов (спека, засуха, заморозки, сильний вітер) обробку посівів проводити не рекомендується, так як різко знижується ефективність дії препарату.

Дощ протягом однієї години після проведення обробітку знижує ефективність дії препарату.

Норма витрати робочого розчину – 200-300 л/га в залежності від чисельності, видового складу та фази розвитку бур’янів.

Категорично не рекомендується використання в бакових сумішах препарату Нейтрин БТ із протидводольними гербіцидами. Інтервал між обробками в таких випадках повинен становити не менше 5 діб. Не рекомендується протягом 7 днів після застосування Нейтрин БТ проводити міжрядний обробіток ґрунту. На посівах соняшнику, у випадку різкого зниження температури, коли фаза розвитку культури за 4-ту пару листків, обробіток проводити категорично не рекомендується, так як ці умови призводять до значного пригнічення соняшнику.

Переваги препарату Нейтрин БТ

 • Потужний контроль широкого спектру злакових бур’янів
 • Діюча речовина толерантна до температурного режиму
 • Знищення кореневої системи бур’янів, завдяки системності препарату
 • М’яка дія на культурні рослини
 • Відсутність обмежень в сівозміні
 • Низькі норми витрати препарату
 • Економічно виправдане застосування, завдяки невисокій ціні препарату

Автор: Шевченко В.І., агроном-консультант Океан Інвест в Сумський та Чернигівській обл.

Останні публікації

З Днем незалежності України!

Вітаємо з Днем незалежності України!

Вже 29-й рік ми відзначаємо День Незалежності України! З кожним роком розвитку нашої держави поглиблюється усвідомлення значення цієї події для всієї країни та для кожного з нас, її громадян.

Новини

21 Серпня, 2020

Фунгіцидний протруйник широкого спектру дії Креатор БТ

Креатор БТ - оберіг насіння та запорука якісного врожаю

Одним із дійсно дієвих рішень є використання фунгіцидного протруйника широкого спектру дії Креатор БТ, що вирішить всі поставлені задачі перед господарством при посівній.

Технологічні поради

14 Серпня, 2020

Карабас БТ – перевірена роками цілюща сила карбендазиму

Карабас БТ – перевірена роками цілюща сила карбендазиму

Для запобігання втрати врожаю, а також забезпечення нормального росту та розвитку рослин впродовж вегетаційного періоду, слід вчасно подбати про захист від хвороб.

Технологічні поради

02 Червня, 2020

Важливість піногасіння в баковій суміші

Важливість піногасіння в баковій суміші

Щороку надмірне піноутворення при приготуванні робочих розчинів стає все більш актуальною проблемою для аграріїв. Щоб зрозуміти що саме викликало надмірне піноутворення, слід знати насамперед природу цього явища та шляхи запобігання йому.

Технологічні поради

07 Травня, 2020

Оновлення додадку Океан Інвест

Океан Інвест презентує оновлений мобільний додаток

Команда Океан Інвест останні місяці дуже наполегливо працювала над повною переробкою як функціоналу, так і дизайну нашого мобільного додатку, тож зустрічайте - цілковито новий та неймовірно зручний додаток від Ocean Invest!

Новини

05 Травня, 2020

Економічно-обґрунтована та ефективна суміш препаратів Ріттер БТ та Баал БТ для захисту кукурудзи

Гербіцидний захист кукурудзи - ефективна суміш препаратів Ріттер БТ та Баал БТ

Наразі, однією із найприбутковіших культур є кукурудза на зерно. В технології вирощування кукурудзи як на зерно, так і на силос найголовнішим є захист від бур’янів.

Технологічні поради

28 Квітня, 2020